سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد بهروز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه
مجید ظهیری خوجین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه

چکیده:
معیارهای مالی به تنهایی توان پاسخگویی به شرایط درحال تغییر امروزی را نداردو لزوم استفاده از معیارهاینوین بیش از پیش نمایان گردیده است.یکی از معیارهای نوین جهت ارزیابی عملکرد سازمانها از جمله بانکهبعنوان سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی ، استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن می باشد . موضوعی کهدراین پژوهش بدان پرداخته شده است. در این پژوهش به ارزیابی رضایت مشتری از عملکرد خدماتبانکداری الکترونیک در بین بانکهای ایران در طی فاصله زمانی ۱۳۹۰ براساس معیارهای کارت امتیازیمتوازن مطابق با نظرات مشتریان بانکی پرداخته شده است. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها ، ازپرسشنامه بهره گرفته شده است.