سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
الهام ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشداقتصادکشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
محمدرضا زارع مهرجردی – دانشیارگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

چکیده:
حفظ و پایداری منابع تولید کننده محصولات کشاورزی ازاصول مهم کشاورزی پایداربه شمار میرود و سلامت و تداوم تولیدات درگروتوسعه کشاورزی پایدارمی باشدبدین منظور مطالعه حاضرباهدف بررسی عوامل تاثیرگذاربردانش کشاورزی پایدارگوجه کاران شهرستان جیرفت طی سال زراعی 1392-93به روش پیمایشی انجام گرفته است نمونه آماری این پژوهش 66نفربااستفاده ازنمونه گیری تصادفی انتخاب شده و داده های پژوهش بااستفاده ازابزار پرسشنامه گردآوری شده است هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان اصول به کارگیری کشاورزان پایدارکشاورزان و شناخت ارتباط و همبستگی عوامل تاثیرگذاربردانش کشاورزی پایدارگوجه کاران شهرستان جیرفت می باشد یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سن و میزان فاصله زمین زراعی ازمرکزخدمات کشاورزی با دانش کشاورز ی پایداررابطه معکوس و معنی داری وجود دارد به گونه ای که هرچه سن بیشتر شود دانش کشاورزی پایدارزارعین کمتر است و همچنین هرچه فاصله زمین زراعی ازمرکزخدمات کشاورزی بیشتر شود میزان دان کشاورزی پایدارزارعین کمتر میشود ازطرفی بین میزان استفاده ازکانالهای ارتباطی و دان شکشاورزی پایداررابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ودراین پژوهش بین سطح زیرکشت و میزان دانش کشاورزی پایداررابطه معنی داری وجود ندارد