سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیلا غفارنژاد پرتو – گروه مهندسی شیمی ،دانشکده ی فنی و مهندسی،دانشگاه اراک
علی حلالی پور – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه اراک
هادی هزاوه ای – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه اراک
عزت ا.. جودکی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله سعی بر بررسی نحوه ی تغییر ضریب انتقال حرارت نانو سیالات بر پایه ی آب شده . روش اندازه در این مقاله سعی بر بررسی نحوه ی تغییر ضریب انتقال حرارت نانو سیالات بر پایه ی آب شده . روش اندازه TPS است. نشان داده شده چگونه با افزایش pH می توان ضریب انتقال حرارت را افزایش داد .تاثیراستفاده ی از مواد فعال کننده ی سطح ، SDBS ، بر تغییرات pH نیز نشان می دهد استف اده از این گو نه مواد سبب تغییر در قدرت انتقال حرارت در نانو سیالات شده و آن را افزایش می دهد . ، رفتار آب و ذرات نانوی پخش شده بستگی به ویژگی های سطح اجزا دارد .در نقطه ایزو الکتریک IEP، نیروی دافعه ذرات مس صفر است و نانوذرات در زیر این pH آگلومره می شوند.همچنین علت کاهش ضریب انتقال حرارت را با اضافه نمودن SDBS بیش از مقدار بهینه در خصوص دو سیستم نانو سیال یررسی شده.روش های تولید نانو سیالات و تاثیرآن ها بر پایداری نانو سیال نیز در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.