سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سکینه عاربی – کارشناس ارشد – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر – گروه فیزیک دریا
وحید چگینی – استاد مرکز ملی اقیانوس شناسی
مهدی قمشی – استاد مرکز ملی اقیانوس شناسی
سلیمان عاربی – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله، با مدلسازی عددی مدل دو بعدی الگوی جریان و انتقال رسوب در کانال جزر و مدی خلیج بوشهر، عوامل موثر بر انتقال رسوب در کانال مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور دستیابی به شرایط مرزی مناسب در ناحیه اطراف کانال، مدل فیزیکی خلیج فارس، از تنگه هرمز تا سواحل خوزستان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل عددی، از نقشه عمق سنجی به همراه داده های اندازه گیری میدانی مطابق آخرین تغییرات فیزیکی در ناحیه، استفاده شده است. عوامل موثر بر انتقال رسوب در کانال که مورد بررسی قرار گرفته است شامل شکل فیزیکی کانال، جریان جزر و مدی، تغییر سرعت ته نشینی رسوب در اطراف و بالای کانال، نیروی برشی بحرانی در کف و تنش برشی بستر است. مدلسازیعددی به کمک نسخه تجاری نرم افزار ۲۱ MIKE انجام شده است. نتایج نشان می دهد که جریان جزر و مدی بیشترین تاثیر در انتقال رسوب به کانال را دارد. همچنین با افزایش ضریب سرعت ته نشینی در محدوده وسط کانال خارجی، افزایش رسوبگذاری در حدود ۱۰ % است. همچنین با افزایش تنش برشی بستر رسوبگذاری در حدود ۱۵ % کاهش می یابد.