سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکترعلی ثریایی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
علیرضا پاکدین امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:

بهره وری کارکنان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر بهبود عملکرد سازمان هاست. این متغی تحت تاثیر عوامل مختلف و متعددی است که بخشی از آن تحت تاثیر علوم رفتار سازمانی است. بهره وری نیروی کار به مفهوم استفاده مفید، موثر، کارآمد از مهمترین عامل تولید ی باشد چرا که نیروی کار به عنوان محور فعالیت ها و عامل استراتژیک در سازمان محسوب می شود. درماقله حاضر، با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر بر بهره وری سازمان بیمه خدمات درمانی استان مازندران، ازمیان جامعه آمری ۱۲۰ موردی کارکنان مذکور، تعداد ۹۲ مورد با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب و ضریب آلفای کرونباخ نیز ۰/۸۳ بدست آمده است سپس با جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم و استفاده از ابزار مراجعه به اسناد و مدارک، در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی و بکارگیری تکنیک دلفی و روش AHP برای تعیین اولویت ها و نرم افزار آماری SPSS به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان داده است از بین ۱۶ عامل مورد بررسی بترتیب، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری وجدان اری، رضایت شغلی و دوره ای آموزشی دارای اولویت های بالاتر نسبت به دیگر اولویت ها می باشد.