سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیده خاکسار آستانه – ترتیب کارشناس ارشد گروه پژوهشهای اقتصادی جهاد دانشگاهی مشهد
علی فیروزه زارع – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
سمانه خاکسار آستانه – کارشناس اقتصاد کشاورزی

چکیده:

همراه با افزایش جمعیت و محدودیت منابع تولید، لزوم استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید ایجاب می شود. بنابراین می بایستی عوامل اثر گذار بر افزایش بهره وری در بخش های تولیدی را مشخص ساخت. لذادر این مطالعه ابتدا بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی از شاخص ترنکوئیست-تیل محاسبه شده است. سپس تاثیر عوامل موثر براین شاخص از جمله تحصیلاتبهره بردار، سابقه کار بهره بردار، سطح زیر کشت، نوع نیروی کار(استخدامی– خانوادگی)، نوع مالکیت زمین(مالک و غیرمالک)، میزان تسهیلات دریافتی از بانک، بیمه و تعداد ساعات شرکت در کلاس های آموزشی ترویجی مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان داد در اکثر واحدهای بهره برداری مورد مطالعه شاخص بهره وری کل عوامل بزرگتر از شاخص بهره وری واحد مرجع بوده است. به عبارت دیگر در ۶۷ درصد از واحدهای بهره برداری منتخب در شهرستان مشهد شاخص بهره وری کل عوامل بزرگتر از عدد یک و در ۳۳ درصد آنها مقدار این شاخص کوچکتر از عدد یک می باشد. برآورد مدل بهره وری نیز حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای سطح زیرکشت، سابقه کار، نوع نیروی کار، نوع مالکیت زمین، آموزش و تسهیلات بانکی بیشترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی داشته اند.