سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاضل ایرانمنش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

هدف این مقاله شناسایی میزان تخریب و عوامل موثر بر آن در دوره سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷ ه.ش) با استفاده از تصاویر MSS, TM می باشد. در این راستا پس از پردازش های اولیه تصاویر ماهواره ای، واحدهای زراعی ومرتعیبه لحاظ حساسیت در برابر تغییرات به عنوان شاخصهای تخریب از نقشه کاربری و پوشش اراضی در مقیاس ۱:۱۰۰/۰۰۰ انتخاب و رقومی می گردیدند. همچنین جهت تفکیک واحدهای فوق، کلیه نقشه ها اعم از توپوگرافی ، زمین شناسی ، واحدهای اراضی و غیره در سیستم اطلاعات جغرافیایی واحد گردآوری شدند که پس از نمونه برداری های صحرایی، از روشهای معمول طبقه بندی محدوده اراضی زراعی و مرتعی تعین و میزان تحریب آنها براوردگردید. نتایج تحقیق نشان میدهد بهترین ترکیب رنگی کاذب، ترکیب باندهای ۱-۳-۴ برای تصاویر لندست TM و ترکیب رنگی باندهای ۱-۲-۳ برای تصاویر MSS می باشد. میزانسبزینگی (NDVI) در سال ۱۹۷۶ از مقدار ۰/۸۲ به ۰/۶۹ در سال ۱۹۸۸ کاهش داشته است. همچنین از عوامل مهم تخیب اراضی افزایش جمعیت بهره برداری از منابع آب زیر زمینی تغییرات کاربری و توسعه آنها می باشد.