سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروین بهبهانی فرد – شرکت توزیع برق استان اصفهان

چکیده:

آگاهی از مصرف انرژی در بخش صنعت کاربردهای زیادی دارد زیرا عواملی که در مص رف انرژی نقش دارند مشخص می شود و تصمیم گیری در مورد آنها بهتر صورت می گیرد .تولید یکی از عوامل است .می دانیم تولید تابعی است از عوامل تولید انرژی نیز یکی از این عوامل است بنابراین آگاهی از آن بهمراه سایر عوامل تولید به بررسی تولید کمک می کند .بررسی تقاضای انر ژی در بخش صنعت باعث می شود تا عواملی که بر این تقاضا مؤثرند تا حدودی شناخته شده و در این صورت هرگونه تغییر در عوامل موثر بر تقاضای انرژی در صنعت مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته و واکنشهای مناسب در جهت برخورد با این تغییر را نشان دهند .از دیگر کاربردهای مطالعات مربوط به تقاضای انرژی ، آگاهی از آینده مصرف آن است .در مورد اهمیت موضوع می توان گفت یکی از شاخصهای توسعه اقتصادی کشورها ، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی است و از طرف دیگر کشورهای پیشرفته مهمترین مصرف کنندگان انرژی در جهان هستند بنابراین با توسعه اقتصادی و صنعتی شدن بیشتر ، مصرف انرژی افزایش خواهد یافت .از این رو بخش صنعت پرمصرف ترین بخشهای اقتصادی یک کشور است.در کشور ما نیز انرژی نقش مهمی را در ابعاد مختلف اقتصادی ایفاء می کند .انرژی از یک طرف از عوامل مهم در بخشهای مختلف اقتصادی مانند صنعت ، حمل و نقل ، تجاری و خانگی است و از طرف دیگر در بودجه دولت و تجارت خارجی کشور ما نقش دارد. بنابراین مطالعات انرژی در همه ابعاد ضروری است از آنجا که هدف از این تحقیق تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت استان اصفهان می باشد این مطالعه مشخص خواهد شد که تقاضا برای انرژی به چه متغیرهای وابسته است