سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن رحیمی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
غلامرضا چابکرو – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمدمهدی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
حمیرا رضایی – فارغ التحصیل کارشناسی تربیت بدنی

چکیده:

هدف ازانجام این مطالعه بررسی میزان تمایل به ماندن بیشترافراد درپارک جنگلی بناب می باشد دراین پژوهش برای دستیابی به اهداف تحقیق اقدام به مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه شده که درمجموع ۱۹۵ پرسشنامه تکمیل شده است همچنین برای بررسی عوامل موثر برماندگاری گردشگران از مدل Logit استفاده شد نتایج نشان میدهد که ۵۴درصد افراد مورد بررسی در این مطالعه حاضر به ماندن درپارک جنگلی بناب ارسنجان می باشد نتایج تخمین مدل لاجیت نشان میدهد جنسیت مجرد بودن درآمد و پایین بودن سن درسطح درصد معنادار و باعث ماندگاری بیشتر گردشگران می باشد و امنیت زیبایی محیط و آب در دسترس درسطح پنج درصد معنادار می باشد میزا نتحصیلات و کمبود تاسیسات اثر منفی و معنی داری برتمایل به ماندگاری کمتر گردشگران در پارک جنگلی بناب دارد