سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهروز فروتن کیا – کارشناس ارشدجامعه شناسی
کریم رضادوست – استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی
محمد پورترکارونی – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

درکشور ایران به علت وجود مشکلات و موانع فرهنگی سازمانی کارگزاری و امکاناتی فراوان صنعت توریسم رونق نیافته و درحالت رکود قرار دارد ازجمله عوامل موثر برتمایل مجدد گردشگران به بازدید مجدد از هرشهری عبارتند از تبلیغات امکانات رفاهی نحوه برخورد مردم امکانات حمل و نقل سفر و نحوه برخورد راهنمایان هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه این عوامل برتمایل گردشگران داخلی و خارجی به بازدید مجدد از استان فارس است روش بررسی دراین تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد دونوع جامعه آماری درنظر گرفته شده است که اولی شامل مسافرانی داخلی است که درایام تعطیلات تابستان سال ۸۶ دراستان فارس حضور داشته اند و دومی شامل مسافرانی خارجی است که درایام تعطیلات تابستان سال ۸۶ دراستان فارس حضور داشته اند در این بین ۳۰۰ نفر نمونه انتخاب شدند که پرسشناه های مرتبط با مسافران درشهرهای شیراز مرودشت سپیدان فیروزاباد کازرون توزیع گردیدند نتایج تحقیق نشان داد که عوامل ذکر شده رابطه معناداری با تمایل با بازگشت به استان فارس درهر دو گروه داشت.