سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
پوریا گل محمدی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده:
محلات میانْ منطقه ای »، محلاتی هستند که به دلیل قرار گرفتن روی نوار مرزی بین دو منطقه شهری قرار گرفته و دچار نوعی چند مدیریتی همزمان هستند که در توسعه نیافتگی آنها نقش مهمی دارد.پژوهش حاضر به بررسی«شهرک رسالت» به عنوان نمونه ای از محلات میانْ منطقه ای شهری واقع در منطقه ۱۹،۲۰ و شهر آفتاب تهران، بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳پرداخته است. این پژوهش با مشاهده مشارکتی، میدانی، مصاحبه حضوری و اسناد مکتوب به بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی محله رسالت پرداخته است. داده های این پژوهش از اهالی شهرک رسالت ، اسناد رسمی ، مکتوب و سکونت ۳۰ ساله نگارنده در محل تهیه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد، عوامل متعددی در توسعه نیافتگی شهرک رسالت به عنوان محله ای میانْ منطقه ای در شهر تهران نقش دارند، که مهم ترین این عوامل، فقر است. این فقر از اقتصاد آغاز شده و بیشتر به چشم می آید و در ابعاد اجتماعی و فرهنگی گسترش می یابد، اما نقش فقر فرهنگی در این توسعه نیافتگی بیشتر است. نامشخص بودن مرز منطقه ای محله و چند مدیریتی بودن، از دیگر دلایل مهم این توسعه نیافتگی است که باعث سردرگمی شهرداری به عنوان یکی از پرنقش ترین متولیان شهر، در ارایه خدمات شهری به محله و ناکامی در توسعه آن شده است. جهت گیری و سوگیری های صاحبان تصمیم، قوم مداری ، مدیریت سنتی یا روستایی در محله ای شهری، فرار مغزها، متخصصان و سرمایه داران از دیگر عوامل موثر بر توسعه نیافتگی محله شهرک رسالت هستند