سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد محب – استادیار- دکترا مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان –دانشکده مهندسی
مهشاد پازوکی – دانشجو-کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان –دانشکده م

چکیده:

کروم یک ی از آلاینده ها ی اساس ی آب و فاضلاب به شمار می آید و در پسابهای صنعتی مختلف به همراه یونها ی دیگر مانند سدیم , نیکل , مس و غیره وارد م ی شود . در این مقاله به معرفی نتا ی ج حاصل از تحق ی ق بر رو ی حذف یونها ی کروم(VI) و (III) از محلول آب ی حاو ی مس به عنوان یون مزاحم با به کاربردن فرآیند الکترودیال یز به همراه استفاده از عامل کمپلکس سازEDTAپرداخته شده است . به منظور طراح ی آزمایشها از روش طراح ی تاگوچ ی استفاده گردید وآرایه ۱۶L تاگوچ ی در این طراح ی به کار گرفته شد و با استفاده از یک سل آزمایشگاهی بسیار کوچک و به کا ربردن دو غشاء تعویض یون ی ۱۱۱AR204SXR و ۴۱۲ CR167,Mروند تغییرات جداساز ی کل یونها ی کروم, نسبت به تغییرات دبی خوراک , ولتاژ, نسبت کاتیونهای کروم(III) به یونهای مس ,(II) نسبت مول ی EDTA به کاتیونها ی کروم pH و (III)خوراک و در نتیجه شرایط بهینه آزمایش جهت رسیدن به بیشترین مقدار جداساز ی بدست آمد. نتایج حاصله حاکی ازآن بود که بیشترین میزان جدا سازی نسبی (جداسازی کل کروم نسبت به مس)به اندازه ۲/۹۵بوده است.