سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عبدالمجید آهنگری – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
صلاح ابراهیمی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن صحت – کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
از لحاظ نظری انباشت سرمایه یکی از پیش نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی است. از دیدگاه نظری، تزریق سرمایه به اقتصاد از این ایده نشأت می گیرد که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند. تأمین مالی و تشکیل سرمایه از دو طریق منابع مالی داخلی و منابع مالی خارجی امکان پذیر است. یکی از مهم ترین این عوامل سرمایه گذاری خارجی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر جذب سرمایه گذاری خارجی در منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی ۲۰۱۱-۲۰۰۰ به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بود. نتایج این مطالعه بیان گر اثر مثبت درآمد سرانه و باز بودن اقتصاد بر FDI بود اما اثر نرخ ارز منفی بوده است. اثر نرخ بهره بر FDI نیز معنادار نبوده است.