سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – استاد گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
سهیل عابر – استاد یار گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
علی خانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه ت
محمدحسین رسولی فرد – دانشجوی دوره دکتری گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در کار پژوهشی حاضر اثرات عوامل مختلف مانند دز مصرفی کربن فعال گرانوله (GAC) غلظت اولیه حشره کش ، ایمیداکلوپرایدpH و دما بر روی مقدار جذب سطحی ایمیداکلوپراید از آبهای آلوده توسط ،GACبا استفاده از یک سیستم اندازه گیری پیوسته که شامل یک دستگاه اسپکتروفوتومترUV-Visهمراه با سل کوارتز بهینه شده، پمپپریستالتیک و یک راکتور شیشه ای ویژه می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین شرایط آزمایش با روش تاگوچی بهینه شده است. با توجه به داده های بدست آمده، مشخص شد که دز مصرفیGAC و غلظت اولیه آلاینده،تاثیر مستقیم، دما تاثیر معکوس بر روی مقدار جذب آلاینده دارد اما اثرpHبر روی جذب روند یکنواختی را طی نمیکند.