سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدعلی اماده – دانشیار دانشکده مواد ومتالورژی، پردیسدانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
سعیدرضا اله کرم – دانشیار دانشکده مواد ومتالورژی، پردیسدانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
سیدحسن رحمانی – کارشناسارشد مهندسی مواد‐ خوردگی و حفاظت از مواد
هادی مرادی – کارشناسارشد مهندسی مواد، گروه صنایع مهام – پژوهشکده علوم و فناوری مه

چکیده:

پوششهای الکترولسبه دلیل خواصخوردگی و سایشی مناسب کاربردهای وسیعی در صنایع دارند.پوششهای کامپوزیتی با افزودن ذرات جامد به حمام آبکاری و نگه داشتن این ذرات به صورت معلق در محلول در حین آبکاری، بوجود میآیند. به منظور رسیدن به پوششچهار تایی و نقشعوامل مختلفبر حضور سولفید مولیبدن عملیات پوششدهی در حمام الکترولسنیکل حاوی عوامل احیا کننده فسفر و بُرانجام شد. نتایج نشان میدهند که افزایشسرعترسوبدهی باعثکاهشحضور سولفید مولیبدن در پوششمیشود. همچنین افزایشغلظت سولفید مولیبدن در الکترولیت و انتخاب ص حیح نوع همزدن باعث افزایشسولفید مولیبدن در پوششو افزایشدماPHغلظت نیکل و عامل احیا کننده باعث کاهشسولفید مولیبدن در پوششمیشود