سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
علیرضا شیروانی – استادیار دانشگاه ،گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران
فرهمند سلیمانی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گروه مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی،دهاقان،ایران

چکیده:
دنیای امروز دنیای سازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزشترین منابع سازمانی، متولی آن محسوب می شود. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می بخشد و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کند. در صورتیکه در هر سازمان،فرایند حفظ و نگهداری کارکنان بخوبی مدیریت شود، از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیاری که بر سازمان تحمیل می شود جلوگیری می گردد. مدیران منابع انسانی به طور منظم برنامه ها را به منظور تعیین اثر بخشی هزینه های مربوط بهوظایف مدیریت منابع انسانی و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا هزینه ها به طور بهینه به هدفهای برنامه ریزی شده رسیده اندیا خیر ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام می باشد.روش کار:این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود، جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان – شرکت پالایش گاز ایلام می باشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بالفور و وکسلر شامل 83 سوال به منظور سنجش چهار شاخص داشتن اطلاعات معتبر، رضایت شغلی، ویژگیهای رهبری، نظام ارزشیابی می باشد. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ایی از آن انتخاب گردید که شامل 051 نفر از کارکنان پالایشگاه گاز ایلام می باشد.در تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه،آزمون کولوموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و -آزمون تی تک نمونه برای سنجش فرضیه های تحقیق استفاده گردید. یافته ها:نتایج تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی بیان می دارد که، متغیرهای اصلیداشتن اطلاعات معتبر، رضایت شغلی، ویژگیهای رهبری، نظام ارزشیابی بر ماندگاری کارکنان در شرکت پالایش گاز ایلام موثر بوده و از بین متغیرهای فردی فقط متغیروضعیت استخدامیبر ماندگاری کارکنان موثر واقع گردیده است.