سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا دهنویه – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – کارشناس مرکز ملی تحقیقات علوم پز
الهه حسن زاده – دانشجوی کارشناسی کتابداری
سمیه شاهرحمانی – دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سمیه نوری حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

در شرایط کنونی تنها خلاقیت و نوآوری مدیران است که می تواند نه تنها از ابهام و عدم وضوح فرصت بسازد و راه را به سوی قله های پیروزی بگشاید که زمینه را برای کارکنان سازمان فراهم آورد تا استعداد آنها بارور شده وفعالیت های نوآورانه آنها به اجرا در اید.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش مقطعی در بهار ۸۴ انجام شد. مدیران واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران (جمعا ۲۲ نفر)، جامعه آماری این پژوهش راتشکیل دادند گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه خود ساخته شده است.
پرسشنامه، بین کلیه مدیران ارشد داتشگاه توزیع و پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: مهم ترین عوامل موثر بر خلاقیت افراد تحت بررسی، عوامل سازمانی و (میانگین ۱۸، ۶۸) و مهم ترین عوامل موثر بر نوآوری افراد تحت بررسی، عوامل فردی (میانگین ۸۹،۴۳) بود.
بحث و نتیجه گیری: لازم است که در دانشگاه ها به پذیرش مدیران خلاق در محیط دانشگاه و عوامل مربوط به علم، دانش و تخصص بیشتر توجه شود.