سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بستان شیرین – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک
محسن علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک
تهمینه رضائیان – پروژهشگر ارشد مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
فرزام فرهمند – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تصویربرداری دوگانه یکی از متداولترین روش های اندازه گیری و تحلیل حرکات بدن انسان در بیومکانیک محسوبمی شود. در این تحقیق، حرکت یک آونگ ساده با زاویه نوسان کوچک مورد اندازه گیری و تحلیل سه بعدی قرارگرفته است. با مقایسه سینماتیک حرکت آونگ با نتایج حاصل از روش تصویر برداری دوگانه اثر عوامل مختلف موثرشامل شرایط تصویربرداری، الگوریتم پردازش تصویر، الگوریتم بازسازی سه بعدی، تکنیک هموارسازی و نیز دقتچارچوب کالیبراسیون و تعداد و آرایش نقاط کنترلی مورد مطالعه قرار گرفت و شرایط بهینه برای کمینه سازیخطاها تعیین شد. بر اساس نتایج حاصله، خطا در تشخیص و ردیابی مارکرها در تصاویر و نیز خطا در اندازه گیریمختصات واقعی نقاط کنترلی مهمترین عوامل موثر در کاهش دقت روش تصویربرداری دوگانه و بازسازی سه بعدیمختصات حرکتی، محسوب می شوند.