سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا سلیمیان – شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ساختمان شهید نوری

چکیده:

مقاله حاضر در صدد است تا با استفاده از تئوریهای مختلف رضای ت شغلی از جمله تئوری انصاف ،اختلاف،انتظارات ،برابری ،تقویت ،نگرش و رضامندی ،کامروایی،الگوی کاهشی ومدل هرزبرگ به بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی را با تاکید برامکانات وتسهیلات رفاهی بیان نماید . پژوهش به صورت پیمایش در حجم ۴۱۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک انجام شده است تحلیل ستاده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPPS و به وسیله مدل رگرسیونی مولتی نومیال انجام یافته است . درنهایت آنچه بدست آمده در چهار گروه دسته بندی شده که عبارتند از توزیع عادلانه امکانات ،عوامل ارزشی ،وجه نظر کارکنان به شرکت وتحصیلات که بر روی متغیر رضایت از امکانات و تسهیلات رفاهی تاثیر گذار بوده اند.