سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی اکبر امین بیدختی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان
سیدمجتبی زرگر – مدرس دانشگاه سمنان
عبدالاحد نیرومندتوماج – کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه سمنان

چکیده:
با توجه به تأثیرات و پیامدهای مثبت گردشگری ورزشی و نقش کیفیت خدمات و رضایت گردشگران در توسعه آن، تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت و بازگشت مجدد گردشگران ورزشی در مسابقات کورس سوارکاری ترکمن صحرا می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران منطقه ترکمن صحرا است که از مسابقات کورس سوارکاری در شهر گنبد کاووس دیدن کرده اند. نمونه آماری نیز شامل ۳۸۴ نفر از این افراد می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت گردشگری ورزشی بر رضایت گردشگران ورزشی تأثیرگذار است. همچنین رضایت نیز بر بازگشت مجدد گردشگران ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد.