سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سمیه رجبی – مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی قزوین
الهام بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه
عبدالحمید پاپ زن – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرم
کیومرث زرافشانی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرم

چکیده:

هدف مطالعه ی حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه در میان دانشجویان مرکز علمی- کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان مرکز علمی-کاربردی وابسته به جهاد کشاورزی استان قزوین در سال ۱۳۸۶ تشکیل دادند (N=264) . حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، ۱۵۶ نفر (n=156) تعیین گردید و سپس نمونه گیری با روش تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار گرد آوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه ای سه قسمتی بود که بخش اول جهت آگاهی از اطلاعات فردی و تحصیلی دانشجویان تدوین شد. بخش دوم شامل پرسشنامه استانداردی راجع به نیت کارآفرینی و عوامل موثر بر آن بود که پس از ترجمه به فارسی روایی آن توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت. به منظور شناسایی ترجیحات فردی وابسته به شخصیت دانشجویان بخش سوم پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد ترجیحات و تفاوت های یادگیری فردی(ILP) مورد استفاده قرار گرفت که روایی آن توسط تدوین کنندگان آن تایید و پایایی ابزار نیز از طریق همبستگی آن با شاخصMBTI، توسط همان افراد حدود ۰/۸۷ تا ۰/۹۹ تخمین زده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داد ههای گرد آوری شده از آماره های توصیفی و آزمون های مقایسه میانگین (آزمون مقایسه میانگین دو جامعه T- test و تحلیل واریانس یک طرفهANOVA )بهره گرفته شد. نتایج به دست آمدهحاکی از آن بود که رفتار کارآفرینی در بین دانشجویان در حد متوسط قرار داشت، در حالی که این میزان در بین دانشجویان رشته های مختلف، متفاوت بود ولی بین دانشجویان دختر و پسر و ورودی های مختلف اختلاف چندانی وجود نداشت. از نظر ترجیحات فردی وابسته به شخصیت مشخص شد که دانشجویان دختر بیشتر برون گرا، شهودی، احساسی و قضاوتی و دانشجویان پسر درون گرا، تجربی، فکری، و ادراکی بودند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.