سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروانه رضاسلطانی – کارشناس ارشد مامایی
ساقی موسوی – کارشناس ارشد پرستاری

چکیده:

تغییرات جسمی و روانی در دوران بارداری و به همان میزان باورهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و نیزاضطراب و ترس از بروز عوارض ناشی از فعالیت جنسی نظیر نگرانی از آسیب به جنین، سقط، زایمان زودرس،عفونت، پارگی زودرس کیسه آب و … در حین بارداری بر روی رفتار جنسی زنان باردار موثر است. بر اساس برخی مطالعات انجام شده با پیشرفت بارداری از میزان لذت جنسی، میل جنسی و تعداد دفعات نزدیکی کاسته می شود واغلب زنان، ترس از آسیب به جنین دارند. لذا با توجه به این که در زنان باردار سالم، داشتن روابط جنسی تا قبل از ۴ هفته آخر بارداری خطری ندارد، کارکنان بهداشتی به منظور مشاوره صحیح در جهت ارتقای آگاهی مادران بارداردر این خصوص می بایست آنان را به بیان علل تغییر در روند فعالیت جنسی در این دوران ترغیب نمایند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر روند فعالیت جنسی در دوران بارداری از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا در شهرستان رشت به منظور ارتقای آگاهی و بهبود روند روابط زناشویی دراین دوران می باشد. مواد و روشها: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی – مقطعی است و به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش بررسی عوامل موثر بر روند فعالیت جنسی در دوران بارداری از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا در شهرستان رشت با استفاده از پرسشنامه ای که بر اساس اهداف ویژه پژوهش تنظیم گردید، اطلاعات لازم از کلیه نمونه های در دسترس کلیه مادران بستری در محیط پژوهش پس از گذشت ۶ ساعت از زایمان که در مقطع زمانی گرد آوری اطلاعات تمایل به شرکت در این مطالعه داشتند، جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزارSPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.