سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود نیلی – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سحر جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی سدهای بتنی غلتکی از نقطه نظر ریسک وقوع ترک حرارتی پرداخته شده است درصد جایگزین بخشی از سیمان با پوزولان طبیعی به میزان ۰، ۳۰ و ۶۰ درصد، فاصله زمانی بین اجرای لایه ها (۲۴و۴۸ ساعت)، شرایط محیطی محل اجرا(همدان و چابهار) و فصل شروع بتن ریزی (تابستان و زمستان) دراین مطالعه به عنوان پارامترهای موثر در نظر گرفته شده اند. یک سد به ارتفاع ۴۰ متر که در دو منطقه آب و هوائی (سرد و خشک و گرم و خشک) در حال ساخت است به کمک نرم افزار مبتنی بر روش المان محدود مدل سازی و تحلیل شده است. حرارت هیدراسیون و مقاومت فشاری انواع نمونه ها در آزمایشگاه اندازه گیری شده است و به همراه آمار هواشناسی و فاصله زمانی اجرای بتن ریزی (زمان ماند) به عنوان ورودی های اصلی نرم افزار در نظر گرفته شده اند. نتایج بدست آمده از تحلیل حاکی از این است که ریسک وقوع ترک به طور چشمگیری وابسته به فاصله زمانی بین اجرای لایه ها یا زمان ماندف دمای بتن ریزی و زمان شروع بتن ریزی است. ازطرفی مشخص گردید که افزایش میزان جایگزینی پوزولان طبیعی، ریکس وقوع ترک حرارتی راکاهش میدهد.