سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه تارویردی – کارشناسی ارشد مامائی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه و مربی دانشکده پرستاری و مامائی تبریز
زهره علیزاده دیبازری – کارشناسی ارشد مامائی و مربی دانشکده پرستاری و مامائی تبریز

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نارضایتی از زندگی زناشوئی ، عدم رضایتمندی جنسی است پسروابط جنسی سالم یکی ازمهمترین علل خوشبختی در زندگی زناشوئی می باشد و زمانی که زوجین در روابط جنسی به ارضاء کامل نرسند ، تعادل روحی و روانیآنان مختل خواهد شد . پسآنچه که اهمیت دارد این استکه عوامل نارساییهای کنشجنسی یا عدم رضایتمندی جنسی بایستی شناسائی و برطرفشود . مواد و روش ها : مطالعه حاضر یکمطالعه توصیفی است که در ۵۰۰ نفر از زنان مراجعه کننده به درمانگاه آموزشی تبریز با هدف بررسی عوامل موثر بر عدم رضایتمندی جنسی انجام شده است . نمونه گیری به روشمستمر در شیفتهای صبح در درمانگاه هایآموزشی انجام شد و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه و تست افسردگی بکو تست اضطرابزونگ و فرم اطلاعات بود که اعتبار پرسشنامه جنسی با اعتبار محتوی و پایایی آن با آزمون مجدد بررسی گردید که % ۹r=بدست آمد . داده های تحقیق با استفاده ازنرم افزار کامپیوتری ۱۲spss تحلیل و بررسی گردید . رضایت جنسی یکی از مواردی استکه طیفوسیعی از عوامل در کاهشو افزایشآن نقشدارد . طبق یافته های مطالعه رضایت جنسی از زندگی اجتماعی و فردی و ارتباط زناشوئی و روشپیشگیری و بهداشت زنان و غیره ،… تأثیر می پذیرد وشایعترین علت عدم رضایت جنسی مشکلاتو بیماریهای ژنیکولوژی می باشد . بنابراین می توان با آموزشهای لازم و دادن آگاهی های کافی در زمینه بهداشت زنان و درمان به موقع بیماریهای زنان این مشکل را در جامعه زنان کاهشداد باشد که سلامت خانواده ها که در گرو سلامت مادران است ، تأمین شود