سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابراهیم یخکشی – معاون فنی و پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان

چکیده:

حوضه گرگانرود یکی از حوضه های آبخیز اصلی استان گلستان است که مساحتی حدود ۱۱۴۱۴۸۰ هکتار را شامل می شود و بیشتر زمینهای کشاورزی استان از آبهای سطحی و زیرزمینی موجود در این حوضه تغذیه می شوند. به منظور بررسی غلظت یونهای نیترات و فسفات و تهیه نقشه خطر این آنیونها در منابع آب زیر زمینی حوضه گرگانرود،تعداد ۱۰۵ نمونه آب از چاههای بهره برداری نیمه عمیق و عمیق وچشمه ها با پراکنش مناسب برداشته شده و برای تمام نمونه ها مقادیر هدایت الکتریکی((EC، اسیدیته((pH، نیترات، و فسفات اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که در برخی از نقاط غلظت یون نیترات و فسفات از حد مجاز آن برای مصارف شرب بالاتر می باشد. به این ترتیب که غلظت یونهای نیترات وفسفات به ترتیب به ۱۱۰ و ۲٫۹۸ میلی گرم بر لیتر می رسد. برای ارزیابی عوامل موثر بر غلظت یونهای مذکور، نقشه این یونها در حوضه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزارهای GISتهیه شده و بانقشه های زمین شناسی، هم باران، کاربری اراضی، و مناطق مسکونی تلفیق گردید. نتایج بدست آمده از تلفیق نقشه های مذکور نشانگر این است که مقدار این یونها با پراکنش مناطق مسکونی، مقدار بارندگی و تراکم باغات و زمینهای کشاورزی و هم چنین نفوذپذیری زمین در ارتباطی تنگاتنگ می باشند. با توجه به این تحقیق میتوان چنین اظهار نظر نمود که منشائ یونهای نیترات و فسفات عمدتا با فاضلابهای خانگی و فعالیتهای کشاورزی و مصرف بی رویه کودهای شیمیایی مرتبط می باشد.