سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمسعود سلیمان پور – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری
مجید صوفی – استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

فرسایش خندقی به دلیل تولید رسوب و خسارات فراوانی که در نتیجه تخریب اراضی، راه ها و سازه های عمرانی در استان فارس وارد می نماید از اهمیت خاصی برخوردار است . تحقیق حاضر سعی نموده تا عوامل موثر بر ایجاد فرسایش خندقی در منطقه گوراسپید را مورد بررسی قرار دهد . در این تحقیق ۱۵ خندق فعال و معرف از نظر ویژگی های مورفومتریک، سازند و کاربری انتخاب گردید . طول خندق،عمق، عرض بالا و پایین و حجم فرسایش خندقی در آن ها اندازه گیری شد . برای تعیین عوامل موثر در گسترش و رسوب زایی خندق ها، با استفاده از روش Stepwise در نرم افزارSPSS تحلیل آماری صورت گرفت . نتایج نشان می دهد، رسوب تولیدی ناشی از گسترش خندق ها در گوراسپید تابع پنج متغیر درصد شیب، مساحتو پوشش گیاهی است . این نتایج دلالت بر غالب بودن رواناب زیرسطحی به عنوان فرآیند هیدرولوژیک عمده در گسترش خندق ها EC آبخیز، ، شن، در این منطقه دارد . بررسی آستانه توپوگرافی نشان داد به علت م ثبت شدن توان ) ) b فرآیند رواناب زیرسطحی غالب است و با نتایج محققین خارجی تطابق دارد . همچنین این نتایج بیانگر تاثیر ویژگی حوزه آبخیز و سازند زمین شناسی در تولید رسوب ناشی از فرسایش خندقی است و هر اقدامی که بتواند حجم یا ارتفاع رواناب تولیدی را کاهش دهد، در کنترل خندقهای این منطقه موثر است . انحراف رواناب از پیشانی خندقها و کاهش شیب می – تواند در امر کنترل گسترش خندقها موثر باشد