سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
رضا اسلامی دولت آبادی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش سیستم اطلاعاتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران
زادالله فتحی – دکترای حسابداری، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران
سارا ملکی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

چکیده:
یکی از ویژگیهای مهم کشور ما برزو ناپایداریها و بحرانهای مختلف می باشد. این تحقیق به بررسی موفقیت نظریه سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت بحران سازمانها می پردازد.تحقیقات گذشته نشان می دهد که کیفیت اطلاعات و کیفیت سیستم دو مولفه اساسی در موفقیت مدیریت بحران ها در سازمان می باشد.این تحقیق به بررسی نقش متغیرهای در دسترس پذیر بودن، به موقع بودن، مرتبط بودن اطلاعات،ارزش گروهی مورد انتظار،کاربرد درک شده بر رضایت و تاثیر رضایت بر قصد استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت بحران می پردازد.نمونه آماری این تحقیق 237نفر از کارشناسان واحدهای مدیریت بحران در قسمتهای گوناگون شهرداری، هلال احمر و نیروی انتظامی در سطح شهر تهران بوده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مورد نظر در مدل همگی تاثیر مثبت و معنادار بر قصد استفاده از سیستمهای اطلاعاتی دارند.