سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
محمد نظری پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، رشته حسابداری
سجاد بلمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، رشته حسابداری

چکیده:
مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال تحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک دربخش بانکداری با استفاده از روش فرآیند تحلیل ماتریس رتبه ای است. در این تحقیق با مطالعه ادبیات تحقیق عوامل موثر بر مدیریت ریسکشناسایی شدند. برای بررسی و رتبه بندی اهمیت فاکتورهای موفقیت مدیریت ریسک اثربخش، از ابزار پرسشنامه فرآیند تحلیل رتبه ای استفاده شد. این پرسشنامه ها در اختیار ۶۹ نفر از مدیران و کارمندان قرار داده شد.طی مطالعه ی صورت گرفته ۸ فاکتور حیاتی کوثر بر مدیریت ریسک بانکها شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند که این فاکتورها به ترتیب عبارتند از ۱ مشتری مداری ۲ اعتماد ۳ تعهد و پشتیبانی از مدیرانارشد و سطح بالا ۴ ارتباط ۵فرهنگ ۹ ساختار سازمانی ۷ فناوری اطلاعات ۸ آموزش. از آنجایی که مدیریت ریسک بخش مهمی از بانکداری است، لذا اثربخشی آن برای افزایش موفقیت ضروری است. این ۸ عامل می توانند اثربخشی رویه های مدیریت ریسک را از دیدگاه بانکهای افزایش دهد