سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حشمت اله سعدی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی طیبی – دانشجوی رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش که بخشی از یک تحقیق جامع در خصوص توسعه پایدار و مدیریت مناطق خشک است،بررسی عومل موثر بر مدیریت پایدار آب در استان همدان می باشد. مدیریت پایدار آب عبارت است از مصرف بهینه آب در چهارچوب اهداف توسعه پایدار به گونه ای که تخریب آبخیز ها، رودها، چشمه ها، قنوات و زیستگاه های آبی را بدنبال نداشته باشد . آیندگان هم بتوانند از آن استفاده نمایند جامعه آماری تحقیق که بصورت پیمایشی انجام شده است، عبارتند از مجموعه کشاورزانی که دراستان همدان به کشاورزی اشتغال دارند. از این تعداد ۱۰۱ نفر از طریق نمونه گیری(تصادفی دو مرحله ای) انتخاب شده اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحیق حاضر است اما در کنار پرسشنامه از تکنیک مصاحبه نیز استفاده شده است. دقت شاخص ها و گویا ها در پرسشنامه یا روایی صوری(Face Validity) توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفته است. برای بررسی پایانی ابزار تحقیق (Reliability) پرسشنامه در اختیار تعدادی از کشاورزان قرار گرفت و نتایج آن بررسی و الفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم ۸۱ درصد به دست آمده است که رقم قابل قبولی است. در تحلیل داده از روش های مختلفی آماری به ویژه تحلیل عاملی استفاده شده است(مقدارKMO برابر ۰٫۸۱۲ و مقدار بارتلت ۳۲۱۴ که در سطح یک درصد معنی دار بوده است). نتایج تحقیق نشان می دهد از دیدگاه کشاورزان، مدیریت پایدار آب در شش عامل قابل تحلیل و شناسایی است.این عوامل که بیش از ۷۷٫۸۱۱ درصد واریانس کل را تبین می کنند. در ادامه تحقیق با توجه به نتایج کمی و کیفی انجام شده توصیه های به منظور دستیابی به توسعه پایدار منابع آب در سطح استان ارائه شده است.