سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
الهام فهام – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
امیرکیوان درویش – کارشناس ارشد دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگلها مراتع و ابخیزدار

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی درمدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوزه ابخیز حبله رود مطالعه موردی روستای ارو ارائه گردیده است این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشدکه با استفادها ز فن پیمایش انجام شدهاست جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه روستائیان ساکن در روستای ارو می باشد که در طرحهای حبله رود مشارکت داشته اند و در زمان انجام پژوهش در دسترس بوده اند بنابرانی با توجه به محدود بودن جامعه اماری مورد مطالعه اینگروه به روش سرشماری مورد بررسی قرارگرفت که مجموعا ۶۰ نفر را در برگرفت ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و کارشناسان درحوزه منابع طبیعی به دست امد. ازمونمقدماتی برای به دست اوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ضریب کرونباخ الفا برای پرسشنامه ۰/۷۸ به دست امد.