سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن دهقان دهنوی – استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
شهناز نایب زاده – استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یز
احسان زرین آبادی – دانشجوی کاذشناسی ارشد مدیریت صنایع نساجی

چکیده:

یکی از مهمترین مراحل در فرایند توسعه محصول جدید بهره گری از برنامه ای منسجم در امر تولید ایده تا ساخت محصولات می باشد کهدر ادبیات تحقیق مربوط به عوامل موثر در موفقیت کارخانجات تولیدی صنعت نساجی طی چندین دهه مورد تاکید قرارگرفته است ازشناسایی خواسته ها و نیازهای مشتریان تا ساخت و توزیع و تبلیغ محصولات مناسب و همخوان با این نیاز و خ واسته را امروزه می توان طی فرایندی کارا و اثر بخش در امر توسعه محصولات جدید به بهترین نحو اجرایی ساخته و انتظار جذب و وفادار سازی مشتریان را در پی آن داشت دراین مقاله علیرغم کمبود برنامه های منسجم و چارچوب اساسی برای تولید محصولات جدید در صنعت نساجی پس از تعریف توسط محصول جدید و تجاری سازی آن به تعیین شاخصهای مهم اصلی و کاربردی در توسعه محصول جدید پرداخته شده است. سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی شاخصهای مهمدراین رابطه تعیین شده و عوامل کلیدی که منجر به افزایش احتمال موفقیت توسعه محصول جدیدمی شود بیان گردیده اند.