سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
حامد محله ای – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی : گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در طراحی دیواره های آببند بنتونیتی ضروری است تا از نحوه انتقال آلودگی اطلاع کافی داشته باشیم. برای این منظور یک سری آزمایشات انتشار مولکولی (Diffusion) جهت دستیآبی به این هدف ترتیب داده شده است در این آزمایشات با تغییر ترکیبات تشکیل دهنده لاینرهای ماسه بنتونیتی (SBL) اثر تغییر ترکیبات مورد مطالعه قرا رگرفته است در طی این مطالعات دو آزمایش مجزای انتشار مولکولی انجام گرفته، که برای حصول اطمینان از صحت آن، هر آزمایش مجدداً تکرار شده است در آزمایش اول از ۶% بنتونیت و ۹۴% ماسه و در آزمایش دوم از ۳% رس، ۱۲% بنتونیت و ۸۵% ماسه که با رطوبت بهینه متراکم شده است، استفاده گردید در طول آزمایش از ماده آلوده کننده (کلرید سدیم) در بالای خاک نمونه برداری شده و تغییرات غلظت نسبت به زمان به دست آمد. در پایان آزمایش نمونه های خاک به قطعاتی بریده شده، غلظت یون کلر در ارتفاع خاک تعیین گردید. در آزمایش اول و دوم ضریب دیفیوژن به دست امده، به ترتیب برآبر است با (m2/s)9-10×۲/۲, (m2/s)-10×۶/۵سپس با استفاده از مدل تئوریک ضمن تعیین ضریب دیفیوژن خاک، نتایج آزمایشگاهی با تئوری مقایسه شده و تطآبق خوبی بین داده های آزمایشگاهی و پیش بینی تئوریک به دست آمد.