سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لاله صالحی – دانش اموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاوزری دانشکده اقتصاد و توسع

چکیده:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان در طرح های ابخیزداری بود. جامعه آماری تحقیق شامل آبخیزنشینان شهرستان تنکابن بودند که تعداد ۱۰۰ نفر از آن ها به عنوان نمونه، با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده در ۵ روستا انتخاب شدند. ابزار اصلی برای جمع آوری داد ه ها پرسشنامه سازمان یافته و از پیش آزمون شده بود. روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون) بودند. یافته های تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بینمیزان مشارکت درطرح های آبخیزداری و متغیرهای سطح سواد، میزان مالکیت زمین زراعی، میزان استفاه از کانال های ارتباطی و مزیت نسبی وجود دارد. همچنین رابطه منفی و معنی داری بین میزان مشارکت در طرح های آبخیز داری و متغیرهای سن، تجربه کشاورزی و تعداد دام وجود دارد.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ۶۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مشارکت در طرح های آبخیزداری توسط متغیرهای مستقل مزیتنسبی، سطح سواد، میزان استفاده از کانال های ارتباطی، سن و تعداد دام تبیین می گردد. بر این اساس، عوامل موثر بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های آبخیزداری عوامل ادراکی، فردی ، ارتباطی – اطلاعاتی و اقتصادی می باشد.