سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
هانی جان نثاری – کارشناس ارشد سازه
علی مشرف – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

سازه های بتنی در طول دوره بهره برداری خود در معرض عوامل مخرب داخلی و محیطی (خارجی) قرار می گیرند. به منظور حفظ سازه بتنی در برابر این عوامل مخرب و افزایش عمر مفید آن ضروری است که آسیب های ایجاد شده با انجا م اقدامات تعمیری و ترمیمی مرتفع گرد د . بطور کلی عواملی همچون کیفیت مصالح تعمیری ، میزان چسبندگی مواد تعمیری و سازگاری مواد تعمیری با بتن پایه بر عملکرد مصالح تعمیری اثر می گذارد . در مقاله حاضر نتایج حاصل از یک طرح تحقیقاتی آزمایشگاهی ارائه می گردد که در آن تأثیر عواملی همچون عمل آوری اولیه، روش آماده سازی سطح و نیز تاثیرمحیط نفتی ،بر میزان چسبندگی بتن تعمیری با پایه پلیمری مورد بررسی قرار گرفته است . دراین تحقیق تعدادی نمونه بتنی پایه براساس استاندارد BS6319 ساخته و سپس با چند نوع بتن پلیمری تعمیر گردید . پس از طی دوره عمل آوری ، میزان چسبندگی بتن تعمیری به بتن پایه به روشSlantShear اندازه گیری و نتایج مقایسه گردید . دراین تحقیق تأثیر کاربرد میکروسیلیس نیز بر میزان چسبندگی مورد مطالعه قرار گرفته است که مجموعه نتایج در قالب منحنی ها و جداول مربوطه ارائه شده است.