سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد آخوندی – کارشناس ارشد کشاورزی فرمانداری ابر کوه استان یزد
محمد چیذری – استاد و دانشجوی بورسیه دانشگاه تربیت مدرس
امید نوروزی – استاد و دانشجوی بورسیه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حفظ و پایداری منابع تولید کننده محصولات کشاورزی از اصول مهم کشاورزی پایدار به شمار می رود و سلامت و تداوم تولیدات در گرو توسعه کشاورزی پایدار می باشد. در پژوهش های کشاورزی پایدار به جنبه های رفتاری کشاورزان و علل بروز یا عدم بروز رفتارهایی که در جهت پایداری می باشد، کمتر توجه شده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی نگرش پسته کاران استان یزد نسبت به کشاورزی پایدار و شناخت ارتباط و همبستگی عوامل تاثیر گذار بر نگرش آنان نسبت به کشاورزی پایدار بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و کشاورزان پسته کار استان یزد به عنوان جامه آماری مورد مطالعه در نظر گرفته شده اند. از این جامعه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد ۳۵۷ کشاورز پسته کار به طور تصادفی انتخاب گردیده اند یافته ها نشان داد که نگرش پسته کاران استان یزد به کشاورزی پایدار مثبت می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که متغیر نگرش به کشاورزی پایدار با متغیرهای میزان سواد، میزان دسترسی به کانال های ارتباطی، میزان زمین زیر کشت پسته، عملکرد پسته و دانش فنی، همبستگی مثبت و معنی دار دارد.