سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمد سجادی سینی – دانشگاه مازندران
سیدعلی حسینی – دانشگاه مازندران
کمیل شفقت – دانشگاه مازندران

چکیده:

یکی از مهمترین بخشهای نیازمند مدیریت دانش بخشهای دولتی میباشند. همانند بخش خصوصی، مدیریت دانش باعث تغییر و بهبود روش تعاملات تجاری دولت، ارتباط بین سازمانهای دولتی و شهروندان و بالا بردن ارزش موجود در سرمایه نیروی انسانی میشود. با این وجود، در کنار اتخاذ تکنولوژیها و ابزارهای مدیریت دانش و پیش از پیادهسازی یک تکنولوژی جدید، درک و ادغام این ابزارها با جنبه- های انسانی و همچنین فرهنگ موجود سازمان، ضروری میباشد. بنابراین درکی درست از فرهنگ و ترکیباتش در سرتاسر سطوح مختلف سلسله مراتب شرکت، و همچنین شناسایی عوامل حیاتی موفقیت، گامی حیاتی برای پیادهسازی موفقیت آمیز مدیریت دانش میباشد. این تحقیق با هدف شناسایی فرهنگ غالب شرکت، شناسایی نگرش راهبردی به جریان دانش و همچنین بررسی زیرساختهای لازم برای پیادهسازی موفق مدیریت دانش در استانداری مازندران و واحدهای آن صورت گرفته است. نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است و ابزار مورد استفاده پرسشنامه میباشد. برای این کار تعداد ۲۰ نفر از هر یک از واحدهای طرح و برنامهریزی، عمران، و دفتر استانداری مازندران و در مجموع تعداد ۶۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.
نتایج بررسی نوع فرهنگ غالب در استانداری مازندران حکایت از آن دارد که در سطح واحدها فرهنگ قبیلهای و در سطح سازمانی، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ غالب میباشد. ضمن آنکه قدرت خرده فرهنگها بیش از فرهنگ سازمانی است. در رابطه با رویکرد غالب در انتقال و تسهیم دانش نیز مشاهد گردید که در سطح سازمانی امتیاز رویکرد کدبندی شده کمی بیش از رویکرد دیگر است. اما در سطح واحدها افراد بیشتر از روش شخصی شده برای کسب، انتقال و تسهیم دانش استفاده میکنند. در رابطه با زیر ساختها و عوامل حیاتی موفقیت سیستم مدیریت دانش نیز میتوان گفت که فرهنگ دانش محوری، انگیزه و زیرساخت فنی و سازمانی لازم برای پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در حدود زیادی وجود دارد. دو زیر ساخت ساختار دانشی استاندارد و انعطاف- پذیر و حمایت مدیریت ارشد کمی بالاتر از حد متوسط است که باید به آن توجه بیشتری شود.