سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول یاراحمدی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای –دانشکده بهداشت -دانشگاه پزشکی شهید بهش
سیدباقر مرتضوی – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده پزشکی -دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا امیدخواه – دانشیار گروه مهندسی شیمی،دانشکده فنی- دانشگاه تربیت مدرس
حسن اصیلیان – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تصفیه اکسیدهای نیتروژن به عنوان آلاینده های هوا،یک نگرانی جهانی است چرا که آ نها را علت اولیه عامل باران های اسی دی، تخریب لایه ازون، اختلال در سلامت تنفسی جامعه و کارگران می دانند .یکی از امید بخش ترین و تازه ترین تکنولوژیهای کاهش ویا حذف اکسیدهای نیتروژن استفاده از تکنولوژی پلاسمای غیر حرارتی است . هدف از این تحقیق تصفیه و حذف اکسیدهای نیتروژن در راکتور پلاسما در ش رایط اتمسفریک و غیر حرارتی است . این تکنولوژی علاوه بر قابلیت کاهش مصرف انرژی در فرایند حذف آلاینده ها، دارای انعطاف پذیری ویژه در تصفیه و تقلیل آلاینده های فرعی بطور همزمان است . تبدیل NOبه ۲ و O2 فرایندی پیچیده است در حالیکه از میان فرایندهای مرسوم فیزیکی و شیمیایی ، فرایند پلاسما می تواند NOx و بخصوص NO را به N2 وO2 وNO2 تبدیل کند . بنابراین از این فرایند به عنوانیک تصفیه کننده اولیه می توان استفاده کرد . در این تحقیق به منظورتبدیل موثر اکسید های نیتروژ ن NOx از فرایند پلاسمای نوع تخلیه با مانع دی الکتریک DBD استفاده شده است. در اثر برخورد الکترونها با جریان هوای حاوی اکسید های نیتروژن، رادیکالها و مولکولهای فعال دریک حجم محدود وتحت کنترل (راکتور پلاسم ا) تولید و سپس در حضور هیدرو کربن احیاء کننده عمل تبدیل و تصفیه انجام می شود در این تحقیق از بین فاکتور های موثر بر تبدیل NOx در محیط پلاسما متغیرهای دما، سرعت فضایی، نسبت مولی گاز پروپان به اکسید های نیتروژن و ولتاژ مورد بررسی قرار گرفت. اهمیت تاثیر فاکتور دما، اختلاف ولتاژ و گاز احیاء کننده بترتیب مشخص شد. سرعت فضایی در محدوده h-123000-11500 تاثیر معنی داری بر تبدیل آلودگی NOx نشان نداد. بررسی نتایج نشان میدهد که شرایط بهینه به منظور تبدیل NO به N2,O2,NO2 عبارتند از ،دمای ۱۸۰C نسبت مولی برابر پروپان و اکسید های نیتروژن و ولتاز ۱۰ کیلو ولت که در این حالت درجه تبدیل بهینه برابر۰/۷۸ با انحراف معیاری معادل ۰/۱۲ حاصل شد. در حالی که شرایط بهینه برای تبدیل و تصفیه NOx دمای ۱۸۰c نسبت مولی گاز پرو پان به اکسید های نیتروژن برابر ۰/۳ با ولتاز ۵ کیلو ولت می باشد . در این حالت درجه تبدیل بهینه برابر ۰/۵۳ با انحراف معیاری معادل ۰/۱۵ بدست آمد.