سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائزه فرامرزی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب
فرشته نعیم پور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب
پریسا حجازی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ب

چکیده:

برای اولین بار تولید آنزیمهای اگزوپلیگالاکتروناز، اندوپلیگالاکتروناز، پکتینلیاز و آلفا‐ آمیلاز توسط آسپرژیلوس فوئیتیدوس PTCC5099 با استفاده از مخلوط سوبسترای تفالهسیب و سبوسگندم مورد بررسی قرار گرفت. نسبت ترکیب دو سوبسترا، رطوبت اولیه، میزان منبع نیتروژنی، دما و PH هر یک در چهار سطح با استفاده از روش تاگوچی مورد مطالعه قرار گرفت. در شرایط بهینه نسبت تفاله سیب به سبوس گندم ( ۴۰ %)، رطوبت وزنی ( ۷۰ %)، منبع نیتروژنی به ازاء ۱۰g جامد خشک (۰/۳g)، دما ۳۶ درجه سانتی گراد، و PH=5/37 تولید اگزوپلیگالاکتروناز در روز سوم ۱۰۲۲U/g بدست آمد. در روز سوم نسبت تفاله سیب به سبوس گندم ( ۶۰ %)، رطوبت ( ۶۰ %)، میزان منبع نیتروژنی (۰٫۵g) دما ۳۶ درجه سانتی گرادو pH=4/5 بعنوان شرایط بهینه برای تولید آنزیم پکتینلیاز، با تولیدی معادل ۹۵۳/۳۳U/g بدست آمد. تولید آنزیم آلفا‐ آمیلاز در مقایسه با آنزیمهای پکتیناز قابل توجه نبود. اندوپلیگالاکتروناز تولید شده در کلیه آزمایشها منجر به کاهش ۱۶ % ویسکوزیته سوبسترای پکتینی گردید.