تخمين رطوبت خاک:

رشد گياه در مرحله اول بستگي به رطوبت خاک دارد. رطوبت کم باعث خشکي و عکس آن باعث خفگي يا آلودگي آن مي شود .تصاويرماهواره اي مخصوصا تصاوير راداري باتوجه به قابليت نفوذپذير رادار در خاک(حدود ٥٠ سانتيمتر )ميتوان ميزان رطوبت خاک را تعيين نمود . تعيين رطوبت خاک در زمان آبياري نيز موثر  مي باشد و مي تواند زمانيکه رطوبت خاک کاهش پيدا مي نمود کند اراضي کشاورزي را آبياري نمود.در شرايط خاک خشک ، بين خاک ريزدانه ودرشت دانه تفاوتي وجود ندارد ولي در شرايط خاک مرطوب هر چه خاک ريزدانه تر باشد به دليل ظرفيت نگهداري آب بيشتر در خود، داراي حرارت کمتري مي باشد و با ترسيم نقشۀ حرارتي خاک مي توان پي به نوع بافت خاک برد . تصاوير سنجنده    ASTER داراي١٤ باند بوده که باند٥ آن (باندهاي  ١٤ الي ١٠)در طول موج حرارتي تصويربرداري مي کنند .با استفاده از تصاوير اين سنجنده مي توان نقشه  هاي حرارتي توليد و بافت خاک را مورد مطالعه قرا داد.

-شمارش تک درخت :

در نواحي معتدل درختان مثل « زيتون » بصورت منفرد پراکنده ميباشد يا براساس شيوه هاي جديد درختان در سطوح صاف حتي شيب دار کشت شده است تصاوير ماهواره با قدرت تفکيک بالا همچون Ikonos،Spot٥ و… مي توانند تصاوير ارايه دهند که بتوان تعداد درختان را شمرد و از کم و شد کيف آنها باخبرشد. در سطوح بزرگ بازديد کل منطقه بسيار مشکل ميباشد ولي با بررسي تصاويرماهواره اي ميتوان مناطقي که به هر علت درختان آن در حال کاهش ميباشد، پيدا نمود و تصميمات لازم را جهت رفع مشکل ارايه داد.