سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهمن چهره منوری – کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری

چکیده:

ضریب رسوبدهی S.D.R که نسبت رسوب به فرسایش می باشددر رسوبگذاری مخازن سدهای بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است همچنین در برنامه ریزی والویت بندی زیر حوزه های ابخیز سدها و نیز در تهیه طرحهای ابخیزداری قابل توجه می باشد مضافا به اینکه با شناخت عوامل موثر در ضریب رسوبدهی حوزه های ابخیز سدها می توان استراتژی کنترل رسوب راب ا دقت بیشتری تدوین نمود این ضریب در حوزه های ابخیز بزرگ بعلت رسوبگذاری مقدار متنابهی از مواد فرسایش یافته در قسمتهای مختلفو نیز تاثیر فاکتورهای متنوع مهمتر از حوزه های کوچکتر می باشد. با توجه به اهمیت سد استقلال میناب بعنوان تنها منبع تامین آب منطقه در حال حاضر دقت نظر بیشتری از طرف مسئولین به مساله رسوبگذاری درمخزن ان شده است طبق مطالعات انجام گرفته حوزه ابخیز میناب دارای هشت ایستگاه رسوبسنجی بوده که مشخصات آنها در مقاله ارائه شده است همچنین با عمق یابی مخزن به روش هیدروگرافی در طی سالهای ۶۴-۶۳ و ۷۱-۷۰ امار رسوب در حوزه ابخیز مزبور بهینه گردیده و در نهایت با استفاده از روابط هیدرولوژیکی به کلیه زیرحوزه های مورد مطالعه تعمیم گردید.