سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام قائم مقامیان – کارشناس اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی مدیریت آبخیزداری سازمان جه
کرامت میجانی – کارشناس ارشد بیابان زدائی و عضو اداره مطالعات مدیریت آبخیزداری سازمان
مهدی شهسواری – مدیر آبخیزداری سازمان جهادکشاورزی استان کرمان
محمدرضا توکلی – کارشناس آبخیزداری مدیریت آبخیزداری جهاد کشاورزی استان کرمان

چکیده:

جلگه ها و دشتهای رسوبی پهنه های وسیعی از کشور هستند که بستر آبراهه ها ، مسیلها و رودهای کوچک و بزرگ را در بردارند جریان آب در این مجاری بدلیل شرایط فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی مواد بستری ، موجب فرسایش کناری و پدیده پیچان رودی در آنها می گردد . اکثر رودخانه ها در طول مسیر خود دار ای پیچ و خم های فراوانی میباشند و اگر چه این پیچ و خم ها منظم نیستند ولی ممکن است حالت قرینه ای در آنها دیده شود که به آن مئاندر میگویند.تداوم فرسایش کناری توام با مهاجرت حلقه های پیچان رود ، هرساله موجب تخریب اراضی کشاورزی تاسیسات ساحلی و پلها و اماکن عمو می میگردد در سالهای اخیر موضوع اصلاح مسیر وکنترل فرسایش کناری رودخانه ها بویژه در مناطق شهری ، روستایی و صنعتی اهمیت فراوان یافته است .از آنجا که اجرای هر گونه عملیات جهت اصلاح مسیر ،کنترل فرسایش رودخانه ، احداث تاسیسات ، پلها و سازه های آبی باید مبتنی بر شناخت صحیحی از رفتار رود خانه و ویژگیهای مواد بستری و عوامل و مکانیسم فرسایش کناری باشد لذا مطالب این مقاله به گونه ای نگارش یافته که ضمن تشریح مکانیسم مئاندری شدن رودخانه ها ، روشها و راه حلها نیز در این زمینه ارائه شده است.