سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدبشیر گنبد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازند
وحید غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی
برات محمدخالقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازند

چکیده:

حرکتهای توده ای شامل لغزش، خزش، ریزش و غیره می باشد. زمین لغزشها وسیع تـرین شـکل حرکتهـای تـوده ای بـوده کـه عمومـاً در تشکبلات ریز دانه رسی و مارنی رخ می دهند(۱ ). زمین لغزش شـامل حرکت وسیع مواد دامنه بطرف پائین شیب است . بیلی فارد و همکاران (۲۰۰۳ ) Biallifard et al درجـه را ۴۵ شیبهای صخره ای بالاتر از با احتمال ناپایداری بیشتر ذکر نمود . دارن (۲۰۰۲) Dorren ذکر کرد که نقش پوشش گیاهی در ایجاد حرکتهای توده ای به میـزان شـیب دامنه بستگی دارد . اسماعیلی (۱۳۸۲) از روش رگرسیون چند متغییـره برای بررسی عوامل زمین لغزش در حوزه آبخیز گرمـی چـای اردبیـل استفاده کرد .