سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خالدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
بختیار خدری تاژان – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

استفاده از بانکهای اطلاعاتی در زمینه های مختلف علمی به منظور ارائه برنامه ریزیهای جامع و سیاستگزاریهای دقیق افزایش چشمگیری داشته است. منابع محدود آبی کشور، افزایش مستمر جمعیت و بسیاری عوامل مؤثر تأثیر گذار دیگر ارائه چنین برنامه هایی در مدیریت آبی را نیز اجتناب ناپذیر نموده است. به منظور برنامه ریزی صحیح و بهره برداری درست از منابع زیستی مطالعه مربوط به وضعیت هندسی، ریخت شناسی، هیدرولیکی، رسوب و … رودخانه تلوار ضروری به نظر می رسد. در این راستا ابتدا اطلاعات موجود مربوط به رودخانه تلوار جمع آوری و سپس با پیمایش صحرایی عوامل هیدرولوژیکی و مورفولوژی رودخانه بررسی و ارتباط این عوامل با اندازه و نوع فرسایش کناری و بستری مشخص گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد که نوع فرسایش غالب رودخانه تلوار، کناری و شدت فرسایش شدید می باشد. از نظر حساسیت به فرسایش نیز دارای حساسیت زیاد است و نوع سازند و جنس مواد بار بستر عوامل اصلی در فرسایش این رودخانه می باشند. همچنین عامل تراکم زهکشی و نوع رژیم جریان سرشاخه ها با ایجاد دبی بسیار زیاد در فصل سیلابی ( ۳۳۸ متر مکعب در ثانیه) موجب تخریب کناری رودخانه و حمل مواد رسوبی می شوند که عمده این مواد از معلق است. اراضی کشاورزی با۷۳/۴درصد بیشترین، تفرجگاهی با۲۴/۴ با۲/۱ درصد کمترین تراکم را در حاشیه رودخانه ها دارند. عملیات اجرایی شامل توسعه عملیات بیولوژیک جهت حفظ اراضی حاشیه رودخانه ها، اجرای عملیات ساماندهی و مهندسی رودخانه جهت کنترل فرسایش و رسوب و بازیافت اراضی و احداث بندهای رسوبگیر در شاخه های فرعی جهتحفظ رسوبات توصیه می شود