سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عاشوری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انتقال و توزیع، گروه خط و پست
پژمان خزایی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انتقال و توزیع، گروه خط و پست
مجتبی گیلوانژاد – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انتقال و توزیع، گروه خط و پست
صفر فرضعلی زاده – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انتقال و توزیع، گروه خط و پست

چکیده:

ترانسفورماتورهای زمین موجود در شبکه، که بمنظور حفاظت الکتریکی موثر از سیستم قدرت طراحی و ساخته شـده انـد، علاوه بر تحمل جریا ن های خطا، همـواره در معـ رض عوامـل ولتاژی که تهدید کننده سلامت آنها می باشند نیز قرار دارند . این عوامل با تحـت تـنش قـرار دادن عـایق، زمینـه شکسـت الکتریکی آن را فراهم می آورند . تاثیر این عوامل بطـور نمونـه در مورد پست افرینه برق منطقه ای باختر مورد بررسـی قـرار می گیرد .