سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اکبر محمودی – عضو هیئت علمی (مربی پژوهش) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
سید حسین صباغ پور – عضو هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات دیم (سرارود)

چکیده:

نخود ذاتاً گیاهی سرمادوست بوده و برای آب و هوای مناطق پرباران و گرمسیری مناسب نیست. هدف از کشت زمستانه یا انتظاری، حداکثر استفاده از بارندگیها است به ویژه در مناطقی که دارای زمستانهای طولانی بوده یا به خاطر بارندگیهای بهاره امکان هرگونه عملیات تهیه زمین را در بهار سلب میکند. اما روش کشت پائیزه معمولاً در مناطق کم‏ارتفاع و در طول فصل پائیز انجام میگیرد. لازمه کشت پائیزه وجود ارقام مقاوم به سرما است. این تحقیق دارای دو آزمایش جداگانه بود که اولی در سال زراعی ۸۱-۱۳۸۰ با تعداد ۳۶ لاین و رقم و آزمایش بعدی در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ با استفاده از ۴۱ لاین و رقم هر یک در قالب طرح آزمایش بلوکهای کامل تصادفی با دو تکرار اجرا گردید. در آزمایش دوم پس از هر دو لاین یک شاهد تکرار شونده حساس به سرما نیز کشت گردید. موارد یادداشت برداری عمدتاً شامل تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی ، درصد پوشش، ارتفاع بوته، ، شاخصهای عینی تحمل به سرما، وزن صددانه و عملکرد دانه بود.عملیات داشت از قبیل وجین و مبارزه با آفات مطابق معمول انجام گردید. محاسبات، تجزیه آماری و مقایسات میانگینها با استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای انجام گردید. نتایج نشان داد که در آزمایش اول از لحاظ کلیه صفات مورد نظر به استثناء صفت ارتفاع بوته، بین لاینهای مورد بررسی اختلاف آماری قابل ملاحظه (در سطح ۱%) وجود داشت. بیشترین میانگین عملکرد به میزان ۳۰۶/۵کیلوگرم در هکتار مربوط به لاین FLIP 82-150C و پس از آن مربوط به لاینILC 482 با میانگین ۲۹۷ کیلوگرم در هکتار بود. تعداد ۹ لاین دارای عملکردی بالاتر از شاهد محلی بودند. در آزمایش دوم نیز بین کلیه صفات ثبت شده به استثناء صفت ارتفاع بوته اختلاف آماری معنی دار در سطح ۱% وجود داشت. بیشترین میزان عملکرد مربوط به لاین FLIP 97-179C با متوسط عملکرد ۱۳۳۰ کیلوگرم در هکتار و پس از آن لاین FLIP 00-78C با متوسط ۱۳۱۰ کیلوگرم در هکتار بود. تعداد ۳۹ لاین دارای عملکرد برتر نسبت به شاهد تکرارشونده داشتند. میانگین عملکرد شاهد در این آزمایش ۴۵۸ کیلوگرم در هکتار بود.