سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا فنایی – اعضای هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
حسین اکبری مقدم – اعضای هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
محمدرضا ناروئی راد – اعضای هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
عباس جهانبین – اعضای هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت در کشت های دیر برای ارقام جدید کلزا در منطقه آزمایشی بصورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجراء در آمد ، تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی شامل ٤ سطح ( ١٠ آبان، ٢٥ آبان ، ١٠ آذر و ٢٥ آذرماه ) و کرت ها ی فرعی شامل : ارقا م در چهار سطح شامل (pp-308/8 ،Hyola401 ،RGS003 و pp-401/15E) در نظر گرفته شد. دراین تحقیق از کلیه مراحل فنولو ژیکی گیاه یادداشت برداری به عمل آمد و صفاتی چون ارتفاع ، تعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه درخورجین، وزن هزار دانه ، عملکردانه وغیره تعیین شد . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع ، تعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه ، درصد روغن و عملکرد روغن معنی دار بود . در بین تاریخ های کاشت بیشترین عملکرد دانه درتاریخ کاشت اول با میانگین ٣٢٦٧ کیلوگرم در ه کتا ر و کمترین با میانگین ٢١٩٤ کیلوگرم در هکتار به تاریخ کاشت چهارم ۸۳/۹/۲۵ تعلق داشت .در بین ارقام مورد بررسی هایولا ۴۰۱ با میانگین ۳۰۳۴ کیلوگرم در هکتار به همراه رقم RGS003 با تولید ۲۷۲۶ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه ودر یک گروه قرار داشتند .اثر متقابل عوامل مورد بررسی بر عملکرد دانه و اجزا آ ن معنی دار نبود.