سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید واحد نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای,
خسرو پرویزی – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان همدان

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به درجه حرارت و طول روز در استان همدان آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دو فا کتور آزمایشی، عامل اول شامل شش سطح تاریخ کشت ٢٥ فروردین، ٥ اردیبهشت، ١٥ اردیبهشت، ٥ خرداد و ١٥ خرداد ماه و عامل دوم سهرقم آگریا، مارفونا و سانته در مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان به اجرا در آمد . در طول اجرای طرح از ٢١ صفت کمی و کیفی اندازه گیری به عمل آمد . نتیجه تجزیه واریانس در صفات اندازه گیری شده مشخص نمود که در تاریخ کشت صفات تعداد روز تا جوانه زنی تعداد روز تا ٥٠ % جوانه زنی تعداد روز تا پوشش کامل مزرعه تعداد روز تا گلدهی، طول دوره گلدهی با تعداد روز تا غده زایی طول دوره تا رسیدگی وزن غده خور اکی و تعداد روز از برداشت تا جوانه زنی در انبار در سطح احتمال ١% معنی دار شدند و صفات تعداد ساقه در بوته، ارتفاع ساقه و عمل کرد کل در سطح احتمال آماری ٥% معنی دار شده اند. در بین ارقام صفات تعداد روز تا ٥٠ % جوانه زنی تعداد روز تا پوشش کامل مزرعه تعداد روز تا گلدهی، تعداد ساقه در بوته وزن غده ریز، تعداد غده ریز، ارتفاع ساقه، طول دوره تا رسیدگی، عملکرد کل، وزن خشک غده و تعداد روز از برداشت تا جوانه زنی در انبار در سطح احتمال ١% معنی دار شدن د. صفت وزن غده خور اکی در سطح احتمال ٥% معنی دار شده است و اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم تعداد روز تا جوانه زنی، تعداد روز تا پوشش کامل مزرعه تعداد روز تا گلدهی طول دوره گلدهی طول دروه تا رسیدگی وزن غده ریز تعداد غده ریز وزن خشک غده و تعداد روز از برداشت تا جوانه زنی در انبار در سطح احتمال ١% معنی دار شده است . از نظر عمل کرد تاریخ کاشت دوم ٥ اردیبهشت و رقم مارفوتا با عمل کرد ٦٦٤٠٠ کیلوگرم در هکتار بیشترین عمل کرد و از نظر خاصیت انبارداری رقم آگریا بیشترین زمان انبارداری را به خود اختصاص داده است . در بین تاریخ ها ی مختلف کاشت GDD یکسانی نیاز بود و در بین ارقام رقم سانته GDD کمتری نیاز داشت و درموردطول روز وساعات روشنایی تاریخ های اول کاشت ساعات روشنایی بیشتری در مراحل رشد نیا ز دارند و در مورد واحد فتوترمال PTU تاریخ های اول کاشت نسبت به تاریخ های بعدی PTU بیشتری نیاز دارند یعنی به ترتیب تاریخ های کاشت اول تا ششم PTU سیر نزولی دارد.