سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صابر سیف امیری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
سید عطاء اله سیادت – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
حسن خانزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
معرفت قاسمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

چهار رقم کلزا به اسامی RGS003، option −۵۰۰، PP308/8 ،PP401/15Ε در چهار تاریخ کاشت ۱۰ بهمن، ۲۰ بهمن، ۳۰ بهمن و ۱۰ اسفندماه (به صورت زمستانه ) در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی مغان به مدت دو سال زراعی (۸۵-۸۳) مورد بررسی قرار گرفتند این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار اجراء گردید . در طی دوره رشد یادداشت برداریهای لازم از صفات مختلف زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد انجام و در پایان نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسات میانگین ها نشان داد که طی دو سال اجرای آزمایش ارقام RGS003 و PP308 به ترتیب با میانگین عملکردهای ۲۳۲۱ و ۲۱۰۲/۵ کیلوگرم در هکتار از حداکثر عملکرد برخوردار بوده اند ضمناً مناسبترین تاریخ کاشت زمستانه در این آزمایش ۱۰ بهمن ماه با متوسط عملکرد ۲۳۱۲ کیلوگرم در هکتار بوده است. لازم به ذکر است که طول دوره گلدهی در کشت های زمستانه نسبت به کشت پاییزه به شدت کاهش می یابد و حتی به مدت دو هفته و کمتر نیز می رسد.