سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد محلوجی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
اکبر قندی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

تعیین ارقام مناسب گندم برای مناطق شور نقش مؤثر در افزایش تولید منطقه خواهد داشت . با توجه به نتایج درصد جوانه زنی، سرعت سبزشدن و نتایج آزمایش مشاهده ای بدون تکرار مزرعه ای که در پرو ژه شوری در رودشت اصفهان انجام شده بود ، ۱۸ لاین و رقم از بین ارقام امیدبخش مناطق سرد (C-75)، معتدل (M-75) و گرم (S-75) انتخاب شد. این ۱۸ لاین و رقم به همراه دو رقم شاهد روشن و کویر در چهار تکرار و در قالب طرح بلوک تصادفی با دو کیفیت آب مصرفی بصورت جداگانه مورد آزمایش قرار گرفتند . دو آزمایش بصورت منفرد و با کیفیت آب شور ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر آبیاری شدند . تجزیه واریانس داده ها نشان می دهد که اثر ارقام در کیفیت های آب ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر بر عمل کرد دانه و بیولو ژیکی در سطح یک درصد معنی دار می باشد. مقایسه میانگین عمل کرد دانه و بیولو ژیکی در کیفیت آب ۸ دسی زیمنس بر متر نشان می دهد لاین های (C-75-2) و (C-75-3) و رقم روشن دارای بیشترین عمل کرد دانه و بیولو ژیک هستند . عملکرد دانه لاین های فوق به ترتیب ۳۰۵۲، ۲۸۱۸ و ۲۷۹۲ کیلوگرم در هکتار و عمل کرد بیولو ژیکی این لاین ها به ترتیب ۱۰۷۵۰، ۱۱۰۰۰ و ۱۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار می باشد . در کیفیت آب مصرفی ۱۲ دسی زیمنس بر متر بیشترین عمل کرد دانه را لاین ۲ (C-75-2) با ۲۶۶۳ کیلوگرم در هکتار تولید نمود و بالاترین عمل کرد بیولو ژیکی متعلق به لاین ۱۱ (M-75-7) به میزان ۹۷۵۰ کیلوگرم در هکتار می باشد. لاین های ۲ و ۳ که از لحاظ عمل کرد دانه و عمل کرد بیولوژیکی بر سایر لاین ها برتری داشت ه اند از نظر خصوصیات کیفی فوق در حد مطلوبی هستند . بطوری که: در تیمار ۸ دسی زیمنس بر متر ، لاین ها ی ۲ و ۳ به ترتیب دارای ۱۳/۴ و ۱۳/۶ درصد پروتئین ، ۱۲ و ۱۳ درصد گلوتن خشک و سختی دانه ۶۲ و ۶۲ بوده اند. در تیما ر ۱۲ دسی زیمنس بر متر ، با افزایش شوری درصد پروتئین و درصد گلوتن خشک قدری افزایش یافته بطوری که لاین ها ی ۲ و ۳ به ترتیب دارای ۱۴ و ۱۴ درصد پروتئین، ۱۴ و ۱۶ درصد گلوتن خشک بوده و سختی دانه ۶۲ و ۶۴ می باشند.