سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود رمرودی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل و دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه
فرزاد شریف زاده – استادیار دانشگاه تهران
محمد گلوی – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

پتانسیل آب خاک یک عامل عمده تعیین کننده جوانه زنی و استقرار گیاه زراعی در شرایط مزرعه می باشد. بنابراین انتخاب ارقام مقاوم به شوری بویژه در مرحله جوانه زنی و سبزشدن از اهداف مهم به شمار می رود. لذا این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش شوری روی و اکنش جوانه زنی ارقام گندم بولانی و هامون اجراء گردید . در این بررسی القاء شرایط شوری در محیط آزمایشگاه با استفاده از محلول های کلرور سدیم با غلظت های مختلف و پتانسیل اسمزی صفر (شاهد)، ۴-، ۸-، و ۱۲- بار صورت گرفت . آزمایش بصورت فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تاثیر شوری بر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و کلئوپتیل، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک کل در سطح احتمال ١ درصد معنی دار بود . مقایسه میانگین سطوح مختلف شوری نشان داد که با کاهش پتانسیل اسمزی تمام صفات فوق روند کاهشی نشان دادند و اختلاف بین پتانسیل های اسمزی با شاهد تفاوت معنی دار داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که تنش شوری طول ریشه چه ر ا بیشتر تحت تاثیر قرار داد . نتایج این آزمایش نشان د اد که هر دو رقم مورد مطالعه در شرایط تنش از قدرت جوانه زنی بالایی برخوردار هستند.